SDL_InitSubSystem

Název

SDL_InitSubSystem -- Inicializace subsystému

Přehled

#include "SDL.h"

int SDL_InitSubSystem(Uint32 flags);

Popis

Po inicializaci SDL pomocí SDL_Init můžete inicializovat neiniciálizovabé subsystémy pomocí SDL_InitSubSystem. Parametr flags určuje, které systémy budou inicializovány. Hodnoty jsou stejné jako při použití SDL_Init.

Návratová hodnota

Vrací -1 při chybě nebo 0 při úspěchu.

Příklad

/* Separating Joystick and Video initialization. */
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
.
.
SDL_SetVideoMode(640, 480, 16, SDL_DOUBLEBUF|SDL_FULLSCREEN);
.
/* Do Some Video stuff */
.
.
/* Initialize the joystick subsystem */
SDL_InitSubSystem(SDL_INIT_JOYSTICK);

/* Do some stuff with video and joystick */
.
.
.
/* Shut them both down */
SDL_Quit();

Viz také

SDL_Init, SDL_Quit, SDL_QuitSubSystem

SDL_InitSubSystemCZ (last edited 2009-02-21 21:39:36 by h92digital)