SDL_ThreadsCZ (last edited 2008-07-18 11:16:00 by JaroslavGajdosik)